Rock Garden Plants
Synonyms Hippolytia
Home
Families
Genus
Territory
Habitat
Synonyms
Types
Galery
Info
  
Hippolytia dolichophylla (Kitam.) K.Bremer & HumphriesHippolytia longifolia (Rech.f.) C.Shih trib. Anthemideae
Hippolytia leucophylla (Regel) PoljakovHippolytia herderi (Regel & Schmalh.) Poljakov trib. Anthemideae
Hippolytia scharnhorstii (Regel & Schmalh.) PoljakovAjania scharnhorstii (Regel & Schmalh.) Tzvelev trib. Anthemideae
Hippolytia trifida (Turcz.) PoljakovAjania trifida (Turcz.) Muldashev trib. Anthemideae
4 records
Version 9.0
(c) 1990-2021 RNDr. Pavel SlabĂ˝