Rock Garden Plants
Genus Ohbaea 
Home
Families
Genus
Territory
Habitat
Synonyms
Types
Galery
Info
  
CRASSULACEAE 
  Ohbaea  balfourii (Raym.-Hamet) V.V.Byalt & I.V.Sokolova 
1 records
Version 8.0
(c) 1990-2016 RNDr. Pavel Slabý